Kurum Bilgileri

İDARİ YAPI

İdarenin Merkez Teşkilatı ana hizmet, danışma ve denetim birimlerinden, Taşra Teşkilatı ise 16 ilde 18 şubeden oluşmaktadır.

İdarenin karar organı Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu; Genel Müdür, iki Genel Müdür Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığınca atanan üç üye olmak üzere toplam altı kişiden teşekkül etmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürdür.

Milli Piyango İdaresi, kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak, karşılığı nakit olmak üzere şans oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, şans oyunlarına ilişkin lisans haklarının ayrı ayrı ya da tamamını belirlenen sürelerle vermek ve denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek ve denetlemek üzere kurulmuştur.

 

HUKUKİ BÜNYE

İdare her türlü tasarrufa ehil, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli bir kamu kuruluşu olup, 320 sayılı KHK ile saklı tutulan hükümler dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. Muhasebe-i Umumiye Kanununa, Devlet İhale Kanununa tabi olmayan İdare, Sayıştay ve TBMM'nin denetimine tabidir

 


ORGANİZASYON ŞEMASI

 

KURULUŞ VE GÖREVLERİMİZ

 


Kuruluş (Milli Piyango İdaresi)

 

Osmanlı Devleti'nin son yıllarında resmi olmayan ilk piyango "Donanma Cemiyeti" tarafından düzenlenmiştir. Savaş gemisi tedariki amacıyla düzenlenen bu piyangonun ikramiyelerini halkın verdiği hediyeler oluşturmuştur.

Bu düzenlemenin ilgi görmesi üzerine, Şark Şimendiferleri ve Ergani Bakır İşletmeleri tahvillerinin satışını özendirmek amacıyla, Cumhuriyetten önce, kazananları kura ile belirlenen ilk resmi piyango uygulaması başlatılmıştır.

Cumhuriyet'in ilanından sonra, 710 sayılı Kanunla, 9.Ocak.1926 tarihinden itibaren karşılığı nakit olarak ödenmek üzere piyango tertip ve keşide etme hakkı "Türk Tayyare Cemiyeti"ne verilmiştir.

14 yıl süreyle "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, anılan cemiyet tarafından düzenlenen çekilişler 5.7.1939 tarih ve 3670 sayılı Kanunla Milli Piyango Idaresi kurulana kadar devam etmiştir.

Milli Piyango Teşkiline dair 3670 sayılı Kanun, 1988 yılı içinde 6.6.1988 tarihinde yürürlüğe giren 320 sayılı KHK ile mülga kılınmış, Milli Piyango İdaresi'nin kuruluş ve görevleri hakkındaki söz konusu KHK, idare'ye piyango dışında, hemen­kazan ve sayısal loto oyunları ile eşya piyangoları tertip edebilme yetkisini de tanımıştır. Bu oyunlardan hemen-kazan 1989 Temmuz ayında, Sayısal Loto ise 1996 Kasım ayında oynatılmaya başlatılmıştır.

Bu arada karşılığı nakit olmayan çekilişlere izin vermek ve izlemek talih oyunları işletmelerini denetlemek de Milli Piyango İdaresi'nin görev ve hizmet alanına dahil edilmiştir,


Görevlerimiz

 

3670 sayılı Kanun ile kurulan Milli Piyango İdaresinin görevleri 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenmiştir. Buna göre Şans oyunlarına ilişkin lisans haklarının ayrı ayrı ya da tamamını belirlenen sürelerle vermek ve denetlemek, her türlü eşya piyangosu şans oyunları ve müşterek bahis benzeri oyunları düzenleme yetkisi ile denetimi, Talih oyunlarını ve işletmelerini denetlemek, bu amaçla gerekli esasları belirlemek Piyango İdaresinin görevlerindendir. Piyango İdaresi buna ilaveten uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi temsil etmek ve bunlarla ortaklıklara girip işbirliği yapma yetkisine sahiptir (*)

Kısaca her türlü şans oyunu düzenleme ve denetleme ile bu konuda Türkiye'yi temsil edip, ortaklıklara girip işbirliği yapma yetkisine sahiptir.

(*) 45. Resmi Gazete, T. 1 Haziran 1993, Sayı 19834, s. 1.


Kamu Payının Dağıtımı

 

21.Mart.2007 tarihli ve 26469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 7. maddesi gereği İdaremizce bir takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle hesaplanan Kamu Payları, Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesabına yatırılarak genel bütçeye gelir kaydedilmektedir. Yıllık kamu payı tahmini dikkate alınmak suretiyle Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek konulmakta, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun yılı bütçesine ödenek ayrılırken bu paylar dikkate alınmaktadır.

 

Uluslararası İlişkiler