KVKK

           

                   MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
 
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.  
 
 
1. Veri Sorumlusunun Kimliği
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (“İdare”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
İnternet Adresi :  http://www.mpi.gov.tr/
Telefon Numarası : 0 (312) 286 93 06
 E-Posta Adresi : millipiyango@mpi.gov.tr
KEP Adresi : millipiyango@hs01.kep.tr
Adres : Ziyabey Caddesi 1400. Sokak No : 1 06520 Balgat / ANKARA
 
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
İdare nezdinde kişisel verileriniz,

 • 3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanun,
 • Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,
 • 320 sayılı Milli Piyango Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği,
 • Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış,Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği,
 • Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliği,
 • Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliği

http://www.mpi.gov.tr/node/17 adresinde bulunan tüm mevzuatların yüklemiş olduğu sorumluluklar çerçevesinde; Kanun'un temel ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olacak şekilde tarafımızca veya görevlendireceğimiz gerçek/tüzel kişi veri işleyenlerce işlenmektedir.
Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda belirtilen durum ve koşullardaki işleme amaçlarımız doğrultusunda işlenmektedir:   

 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,
 • Hukuki yükümlülüğümüz kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile resmi kurumlardan ve yetkili kurumlardan gelen taleplerin cevaplandırılması amacıyla,
 • İlgili kanunlar uyarınca iş birliği içerisinde olduğumuz dernek, vakıf ve meslek odaları vb. kuruluşlarla hizmet projelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla,
 • İlgili kanunlar uyarınca tarafımızca imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve bu sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanması amacıyla,
 • İnsan kaynakları politikalarımızın yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; personel temini ve insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla,
 • İdare hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi, ilettiğiniz mesajlarınızın değerlendirilmesi, bilgi taleplerinizin karşılanması, şikâyetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması, başvurularınızın alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, interaktif hizmetlerimizin kullandırılması amaçlarıyla,
 • Vatandaş ve üyelere öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek amacıyla,
 • İlgi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla İdarenin meşru menfaatlerinin korunması amacıyla,
 • Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla,
 • Kamu güvenliğinin ve kamu düzeninin devamını sağlamak amacıyla,
 • Kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemleri içeren dijital ortamların ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması amacıyla, Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla,
 • İş veya staj başvurunda bulunan adayların değerlendirilmesi, işe alım için internet üzerinden yapılan başvuruların değerlendirilmesi, işe alınanların işe başlatma işlemlerinin yapılması,
 • Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve başvuru evrakına eklenerek veya elden/sözel olarak bize iletilen diğer bilgiler; İdare ile iletişime geçmek adına her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda yaptığınız başvurularda başvurucunun kimliğinin tespiti amacıyla,
 • Santralden iletişim sağlanması halinde iletişimin kaydedilmesi, tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK'da ve sair mevzuatta belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla,
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi amacıyla,

Yukarıda sayılanlar ile sınırlı olmaksızın İdarenin yasalar tarafından yükümlü ve yetkili kıldığı her türlü hizmetin ifası gereğince idare tarafından sunulan hizmetin gerçekleştirilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.
 
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, İdare veya İdare adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, CİMER, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları aracılığıyla, tedarikçilerimizden, sosyal ve kültürel proje yürüttüğümüz dernek, vakıf ya da kuruluşlardan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri, e-posta ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin toplayabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
4. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla ve Kanun'un 8. ve 9.maddelerinde belirlenen koşullar çerçevesinde:

 • Türkiye Varlık Fonu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Mali Suçlar Araştırma Kurulu başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi ve belge taleplerin karşılanması, Şans oyunlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri ile mali suçlar, kara paranın aklanmasına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi, kazanan kupon ve bilet ödemelerinin yapılması amacıyla yukarıda sayılan yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, 
 • Tedarikçilerimizin ve çözüm ortaklarımızın kişisel verilerini bankacılık ve finans işlemleri ile maaş ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla, sınırlı olarak anlaşmalı olduğumuz banka ve finans kurumlarına;  
 • Taraf olduğumuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi veya sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanması için gerekli olduğu ölçüde ilgili kurum, kuruluş veya anlaşmalı olduğumuz firmalara, aktarılabilmektedir.

 
5. İlgili Kişinin Hakları
İdare bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

 
MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ