İzinli Yabancı Piyango

1898 'de başlayan Bulgar Piyangosu, Türkiye'de de bilet satabilmek için Osmanlı Hükumetinden izin almış olmalı. Zira Osmanlı basınında bu piyangonun acentaları sürekli ilan vermektedir. Bunlardan bir örnek şöyledir:

"Sofya beldesinin Bulgaristan Emareti'nin taht-ı temininde ve sunuf-u müteaddideye münkasem bulunan piyangosu

50 bin bilet 25 bin ikramiye

En büyük ikramiye en ziyade talihin müsait olduğu (kişiye) altın akçe olarak (500) bin Frank yani yarım milyondur.

Biletleri satın almak için zirde imzası bulunan bankalara mü-racaat olunabilir. Fiyatlar mandapost vasıtasıyla gönderilebilir. Kur' anın her sınıfı keşideolunduktan sonra müşterilere resmi liste gönderilir,keşideler harfiyen kemal-i istikametle atideki bankalar tarafından (takip) olunacaktır.

Mezkur bankalar arzu edilen her türlü malumatı bila-bedel ita ederler. Planların aslı da talep üzerine gönderilir.

Posta masrafını taklil için birçok sınıfların (?) umumu teşkil edilen altı sınıfın biletleri meblağı bir gönderilebilir. Bu babta tediye olunacak esman müşfterisinin namına olarak defter-i mahsusuna kaydedilir.

Malumat,26 Teşrinisani 1898 (14 Teşrinisani 1314).

Macar, Alman, Avusturya vb. piyango biletleri gibi, geçen yüzyıl sonlarında, bağımsızlığına kavuşalı henüz 20 yıl olan Bulgaristan Prensliğinin piyango biletleri de İstanbul' da satılmaktaydı. Milli Piyango İdaresi koleksiyonunda iki örneği bulunan Bulgar piyangosu, bir sınıf piyangosudur.

Bulgar Szende Bankası' nın sattığı Sofra şehri piyangosunun biletleri, bu biletlerin arkasındaki damgaya bakılırsa, söz konusu bankanın İstanbul' daki (Galata, Mehmet Ali Paşa Han, No.22) acentalığı aracılığıyla pazarlanmaktadır.

12/24 Eylül 1898'de düzenlenen Birinci Tertibin 10/22 Aralık 1898'de çekilecek birinci keşidesine ait sekizde birlik bilet 1,25 altın Frank (Leva'nın aynı partide olduğu anlaşılıyor!) fiyatla satılmaktadır. İkinci keşide için, bu biletin 30 Aralık 1898'e 11 Ocak 1899'a) kadar değiştirilmesi gerekmektedir.