Ziraat Bankası Piyangosu 1906 - 1909

1877-78 Osmanlı-Rus ve 1897 Osmanlı -Yunan savaşlarından sonra, ülke Kafkaslardan ve daha çok da Balkanlardan gelen büyük bir Müslüman göçmenler akımyla karşı karşıya kalmış, yıllar yılı bu insanların uygun yerlere yerleştirilmesi ve üretici olarak tarımsal ekonomiye katılması sağlanamamıştı. İşte, II. Abdülhamid döneminde ve (Mutlakiyet devrinin son sadrazamı) Avlonyalı Ferit Paşamn hükumeti sırasında, bu işler için gerekli parayı toplaması amacıyla Ziraat Bankasına bir dizi piyango düzenleme görevi verilmiş, 25 Ocak 1906 tarihinde dokuz maddelik bir Nizamname çıkarılmıştır. Fakat padişah, daha iki ay geçmeden ve Ziraat Bankası Piyango su ilanları yapılmış olmakla birlikte çekilişIeri henüz başlamadan önce, bütün piyangoları yasaklamıştır. Yine de, Meclis-i Mahsus-u Vükela'nın (bakanlar kurulunun) geçici bir süre için olsun istisnaen Ziraat Bankası Piyangosunun yapılması üzerindeki ısrarı kabul edilmiştir .

Böylelikle, Ziraat Bankası Piyangosu 36 1906 Mayıs 1908 Ocak tarihleri arasında, iki ayda bir olmak üzere 11; 1908 Mart 1909 Şubat tarihleri arasındaysa aylık 12 (toplam 23) çekiliş yapmış, 31 Mart olayları öncesinde sona ermiştir.

1908 Martında Ziraat Bankası sınıf piyangosu usulüne geçmiştir.

Bir yıl boyunca her ay yapılan çekilişlerle 12 keşidelik bir tertip uygulamıştır. (İleride görüleceği gibi, bu usul Tayyare Piyangosunda kullanılmış, fakat Milli Piyango döneminin ilk yıllarında terkedilmiştir.) Amaç, müşteriyi bütün diziye bağlamaktır.