Asıl Tayyare Piyangosu

TBMM' nce kabul edilen 9 Kanunusani 1926 Tarihli ve 710 Numaralı kanun mucibince tertip edilmiş Türk Tayyare Cemiyeti Piyango Nizamnamesi

BİRİNCİ KISIM

Piyango zirdeki Nizamnameye göre idare edilir.

Madde 1. - Türkiye İş Bankası, piyango biletlerine isabet edecek ikramiye bedellerinin tesviyesini temin eder. Piyango Ankara'da Şehremaneti binasında çekilecektir. İkramiyeler keşideden on gün sonra) İkinci kısmın 11 'inci maddesinde gösterildiği tarzda tediye olunur. Plan mucibince mecmuu elli binden ibaret olan ve herbiri on kısma taksim edilen piyango biletlerinin ilk keşidesi, biletlerin ihracından üç ay sonra icra edilecek ve müteakip dokuz ayın herbirinde bir keşide yapılmak üzere, bütün keşideler bir sene zarfında ikmal olunacaktır. Her numarayı on bilet ihtiva ettiğinden kazanılan her ikramiye on bilete isabet eder ve on bilet beyninde taksim olunur.

On biletin bir keşide sırasını alanların numarası on keşideye dahilolur; mamafih, işbu on biletlik numara, her keşidede taksitle dahi alınabilir.
Birinci kefidede ikramiye kazanan numaralar, müteakip keşidelere de dahil olur ve her keşidede yeniden ikramiye kazanabilir.

İKİNCİ KISIM

Madde 1.¬
Piyangonun Suret-i Tertibi:

Plan mucibince elli bin biletin herbiri on kısma taksim edilmek üzere beşyüz bin bilete iblağ edilmiştir. Her on bilet aynı numarayı ihtiva edeceğinden) beşyüz bin bilet (1) numaradan (50.000) numaraya kadar numaralanır. Bu elli bin biletin 17.820 adedi ikramiye ve 32.180 adedi amorti kazanacaktır. Şu kadar ki, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü keşidelerde amorti yoktur. Bu keşidelerin amortileri beşinci keşidede verilecektir.Kezalik altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu keşidelerde de amorti olmayıp bunların da amortileri onuncu keşidede verilecektir.

Buna nazaran, onuncu keşide nihayetinde on keşideye iftirak etmif olanlara behemahal bir ikramiye isabet etmif olacak ve ikramiye kazanmamıf tek bir numara kalmayacaktır. Herbir keşidede iki mükafat ile beraber bir de son keşideye mahsus olmak üzere 400.000 liralık fevkalade bir mükafat vardır ki) bu mükafat yüzde elliden afağı kazanmıf olanlara taksim olunur.

Madde 2.¬
Biletin Fiyatı:

Biletin onda bir fiyatı binbeıyüz kuruftur ve on keşide için muteberdir. Müşterilere teshilat olmak için [müteakip on keşideye nazaran] her onda bir biletin esmanı olan bin bşı yüz kuruşu bir defada tediye edemeyenler bu biletleri bayilerden on taksitte ödemek üzere satın alabilirler. Her taksidin bedeli yüzelli kuruştur.

Madde 3.¬
Biletlerin Evsafi:

Her bilet birden elli bine kadar olan numaralardan birini alır ve Tayyare Cemiyeti Reisi ile Türkiye İş Bankası Müdür-ü Umumisinin imzalarını ihtiva eder. Bu biletlerin üzerinde ikramiyelerin miktarı, keşide tarihi ve biletlerin keşideden bir gün evvel satın alınması lazım geldiği yazılıdır. Biletler on kısma ayrıldığına gore, bunların her bir serisi bir harfle gösterilecektir.

Madde 4.¬
Biletlerin Tecdidi:

Bir buçuk lira taksitle alınan her bilet ancak ait olduğu keşide için muteberdir. Aynı numara ile ikinci keşide de hakkı olabilmesi için ikinci taksitin vaktinde tediye ve biletin tecdidi lazımdır; binanaleyh: müşteriler nereden bilet almışlarsa oraya müracaat ederek yeni keşide içn taksiti tdiye edip) eski biletlerini gösterecekler ve tecdidini isteyeceklerdir. Bu tecdit muamelesi nihayet keşideden üç gün evvel yapılmalıdır. Aksi takdirde bütün hukuk-u müktesebe zayi' olur. Bayiler bileti tecditte taallül ederlerse, müşteri İstanbul'da Türk Tayyare Cemiyeti Piyango merkez-i umumisine veyahut bulunduğu mahallin Tayyare Şubesine müracaat ederek bayii biletin tecdidine veya başka numaralı bilet vermeğe mecbur eder. Aksi takdirde bayi sattığı biletlerin parasını tesviyeye mecburdur.

Madde 5.¬
Kazanan Biletler:

Bir numara aynı keşidede iki defa kazanamaz, yalnız 1752'inci olarak çekilecek numara, 8'inci maddede izah edildiği vechile hem birinci mükafatı alır;hem de başka bir ikramiye kazanabilir. Yüz numaraya tevzi' edilecek olan ikinci mükafat_ alacak numaralar arasında aynı keşidede ikramiye kazanmış olanlar varsa bu numaraların sahiplerine mükafatla ikramiyeden hangisi çoksa o verilir.

Madde 6.¬
Biletlerin Suret-i İftirası:

Birinci keşidede bilet almayıp keşideler arasında bilet almak isteyenler bilet esmanını bervech-i ati tediyeye mecburdurlar:

Madde 7.¬
Keşide:

Keşide muamelesi Türk Tayyare Cemiyeti ve Türkiye Iş Bankası tarafından teşkil edilecek (biri hukukşinas) üç azadan mürekkep bir komisyonun nezareti altında) Ankara Şehremaneti' nde vekaletler ve müessesat-ı maliye mümessilleri huzurunda) aleni bir surette icra edilecektir. Bu komisyon ilk önce numaraların dolaba suret-i vaz'ını tetkik edecektir. Dolapların birinde numaralar ve diğer birinde ikramiyelerin miktarını gösteren fişler bulunacaktır. Her keşidede her iki dolaptan karşılıklı olarak birer numara çekilecek ve bu muamele 1752 numaraya kadar devam edecektir. Numaralar yüksek sesle okunacak ve resmi bir kayıt defterine yazılacaktır. Keşidenin sonunda çekilen numaralar tetkik ve kaydedildikten sonra tekrar dolaplara konulacak ve dolap heyet tarafından mühürlenecektir.

Beşinci ve onuncu keşidede çıkan numaraların (32.180) amortisi olacaktır. Beşinci ve onuncu keşide için amortilerin suret-i tesviyesi, birinci ve ikinci ikramiyelerin numaralarına 4060 adedinin zammı ve tarhı suretiyledir.

Madde 8.¬
41ükafat:

Ikinci kısmın 1' inci maddesinde izah edildiği vechile her keşide için iki büyük mükafat vardır. Bu mükafatlardan birincisi her keşidede 1752'nci olarak çekilecek numaraya verilecektir. Mesela 1752' n'ci olarak çekilen numara 27 olursa ve bu numaralara faraza yüzbin lira ikram iye isabet ederse elli bin liralık mükafatın da bu numaraya verilmesi icap edeceğinden 27 numaralı bilet sahibi yüzellibin lira kazanmış olur.

Ikinci mükafat ise, her keşidede birinci ikramiye kazanan numarayı müteakip sırasıyla yüz numaraya taksim edilir. Onuncu keşidede 400.000 liralık bir mükafat vardır ki bu para isabet vaki olmayanlarla bilet parasının yüzde ellisini kazanamayanlara taksim edilecektir.

Madde 9.¬
Amorti ve Mükafatların Numaralara Suret-i Tevzii: . .

Tarz-ı tevzi' bir numaradan elli bine ve ellibinden bir numaraya göre tertip edilir. .

Madde 10.¬
Kefide Listesi:

Her keşideyi müteakip listeler derhal müşterilere ibraz edilmek üzere bayilere verilir.

Madde 11.¬
İkramiyenin Tediyesi: .

Keşideyi müteakip tediyat Türkiye Iş Bankası veznelerinden, bilumum bayilerde ve Tayyare Cemiyeti şubelerinde yapılır. Ikramiyeler, kazanan numarayı muhtevi biletler ibraz edilerek alınır. Ancak amortiler ve 8'inci maddede tevzii tasrih edilen 400.000 lira hariç olmak üzere bilumum ikramiye ve mükafatlar üzerinden yüzde on iskonto edildikten sonra tediyat icra edilir, ikramiye kazananlar, keşide tarihinden on gün geçmeden parayı isteyemezler. Müracaat edilen mahallerde tediyat yapılmazsa, derhal Istanbul'da Türk Tayyare Cemiyeti Piyango merkez-i umumisine müracaat olunur. Müracaatın müddeti ondördüncü maddede gösterilmiştir. Kazanılan ikramiye, bilet gösterilmeden, hiç bir merkezden talep olunamaz ve tediye edilemez, 12'nci maddede zikr olunan hal müstesnadır.

Madde 12.¬
Biletin Ziya'ı:

Bir bilet kaybolursa, müşteri derhal bayii ve Istanbul'da TürkTayyare Cemiyeti Piyango müdüriyetini tahriren haberdar edecektir. Eğer böyle zayi olmuf bir bilet ikramiyeyi kazanırsa ve 14'üncü maddede tayin edilen müddet zarfında bu bilet başkaları tarafından ibraz olunmazsa ikramiye, bileti zayi ettiğini vaktinde haber vermiş olan zata tediye olunur. Şayet zayi edilen bilet, başkası tarafından ibraz olunursa ikramiye bedeli tediye edilmez. Ikramiyenin tediyesi ancak tarafeynin mahkemeye müracaatlarına ve mahkeme hükmünü ibraz etmelerine mütevakkıftır.

Madde 13.¬
Biletin Haczi:

Hifbir alacaklı kazanmış bir bileti hacz ettiremez. Birisi çıkıp da kazanan bileti benimser veyahut biletin kaybolduğunu iddia ederse, hiç bir kıymeti haiz olamaz ve ikramiye biletin hamiline derhal tediye olunur. Bu gibi iddialar ancak 12'nci maddede tasrih edildiği vechile yapılmalıdır.

Madde 14.¬
Tediye Müddeti:

Ikramiyeler keşide tarihinden itibaren dört ay zarfında, 11' nci maddede zikredilen mahallerden talep olunmalıdır. Bu müddet geçtikten sonra talebine hak kalmaz ve tediyat yapılmaz.

Madde 15.¬
Mutalebe Hakkı:

Bilet müşterisiyle bayii arasırıda bir ihtilal zuhurunda müşteri derhal İstanbul'daki Piyango merkez-i umumisine müracaat etmelidir. Eğer vaki olacak müracaat ve şikayetleri İstanbul merkez-i umumisi müdürü halledemezse meseleyi Türk Tayyare Cemiyeti reisine arz eder. Reis meseleyi hal ve tebliğ eder. Türk Tayyare Cemiyeti Reisinin kararı kat' idir.

Madde 16.¬
Nizamname:

Müşteriler bayilerden bu nizamnamenin bir nüshasını talep etmelidirler. Nizamname mevaddına tevfik-i hareket edecek müşteriler her türlü usulsüzlükten masun kalırlar.