Bayi Olabilme Şartları

   Biletlerin satışı, ikramiye ödemesi ve liste dağıtımı 18 ilimizde mevcut 22 şube müdürlüğümüz ile Şekerbank Vakıflar Bankası, INGBANK ve DenizBank tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Spor Dairesi vasıtasıyla bilet satışı ve ikramiye ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Bayilik vermek suretiyle kişilere istihdam olanağı sağlayan İdaremiz, özürlü vatandaşlarımızı yaşama bağlamak amacıyla onlara öncelikle bayilik vermektedir.

PİYANGO - HEMEN KAZAN BAYİLİĞİ

Bayi ile ilgili şartlar :

•Türk vatandaşı olmak, •18 yaşını bitirmiş veya kazai rüştüne hak kazanmış olmak, •Dolandırıcılık, hırsızlık, zimmet, rüşvet, ihtilas, irtikap, kaçakçılık ve sahtekarlık suçlarından birisi ile hükümlü bulunmamak, •Akıl hastalığı nedeniyle özürlü bulunmamak vesayet veya hacir altına alınmamış olmak, •Daha önce Sayısal oyun bayiliği mevcut olmasına rağmen, cezai nedenlerle bayi ruhsatı iptal edilmemiş olmak.

Mali şartlar:

•Bayilik verilmesi halinde 1000 TL nakit bayilik teminatı. Başvuru formuna eklenecek belgeler: •Başvuru sahibinin T.C.Kimlik Numarası •Bayilik talep edilen işyerine ait vergi levhası ve işyeri çalışma ruhsatı fotokopisi, •Tüzel kişilerden, Ticaret Sicili Gazetesindeki kayıdın fotokopisi ve imza sirküleri örneği.

Başvurunun formunun alınacağı ve başvurunun yapılacağı yerler:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlükleri

SAYISAL OYUNLAR BAYİLİĞİ

Başvuru Şartları:

1 - Bayi ile ilgili şartlar:

a) 18 yaşını bitirmiş ve kazai rüştünü kazanmış olmak,

b) Yüz kızartıcı, hürriyeti bağlayıcı ve ağır ceza suçlarından hüküm giymemiş olmak ve bu suçlardan sabıkası bulunmamak,

c) Akli özürü bulunmamak.

2 - İşyeri ile ilgili şartlar:

a) Sayısal Oyun bayilikleri gerçek ve tüzel kişilere verilir. Bayilik talep edilen işyerinde en az 1 (bir) yıldır faaliyet gösteriliyor olmalıdır.

b) Bayilik verilecek gerçek ve tüzel kişiler, gerekli şartları taşıyan başvuru sahipleri arasından kura yöntemiyle belirlenir. Ancak; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre çalışma gücünün en az % 40’ını kaybetmiş olan gerçek kişilere ve en az 1 (bir) yıldır faaliyet gösteriliyor olma şartı da dahil olmak üzere bu maddedeki diğer koşulları taşıma şartıyla kura çekilişine tabi tutulmaksızın bayilik verilebilir. Yapılan başvuru sayısının, verilecek bayilik sayısından fazla olması durumunda bayilik verilecek gerçek kişiler kura ile belirlenir.

c) İşyeri, insan yoğunluğunun olduğu cadde üzerlerinde veya işlek bir sokakta ya da iş merkezlerinde bulunmalıdır,

d) Bayilikler, gazete ve tekel bayilikleri, süpermarket, market, büfeler ile kuruyemiş, kırtasiye, cep telefonu, bilgisayar ve müzik kaseti gibi çok sayıda ve sürümü bol ürün satan veyahut sabit piyango, spor toto ve ganyan bayiliği üzerine faaliyet gösteren işyerlerine verilir.

3 - Mali Şartlar:

a)Sayısal Oyun bayiliği almaya hak kazananlardan, sözleşme aşamasında 20.000.-TL (Yirmibinlira) + KDV Bayilik Bedeli (Bayilik Bedeli İdare hesaplarına gelir kaydedilir. Hiçbir şekilde iade edilmez), İdarenin belirleyeceği bayilik teminatı, ayrıca bayilik faaliyeti süresince İdarece belirlenen tutarda Haftalık Gider Karşılığı alınır.

b) Sayısal oyun bayiliği verilen işyerine, tesis edilecek iletişim hattının kurulum aşamasındaki tesis, ölçüm ve kanal ücretleri ile nakil masrafları bayi tarafından ödenir.

4 - Sayısal Oyun bayilik verilme usul ve esasları:

a) Yukarıda belirtilen şartlara haiz olanlara, Sayısal Oyunlar Yönetmeliği 24. maddesi c-1 ve 2 alt bendi çerçevesinde bayi adaylarının huzurunda noter tarafından gerçekleştirilen kura çekilişi ile Sayısal Oyunlar bayiliği verilmektedir.

b) Kura çekilişi ile belirlenenlerden, gerekli koşulları taşımadıkları sonradan tespit edilenler, bayilik için herhangi bir hak iddia edemezler.

5 - Alışveriş Merkezine, Gar, Otogar veya Havalimanı mahallere Sayısal Oyunlar bayilik verilme usulü:

Sayısal Oyunlar Yönetmeliği 24. maddesi c-3 alt bendi hükmü kapsamında Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından alınan Kararlar gereğince; a) Alışveriş merkezinin kiralanabilir en az 7.000 metrekare ve üzeri kapalı satış alana sahip, bir veya birden fazla bağımsız bölümden oluşan, çok sayıda mağazayı, süpermarket/hipermarket ve sosyal etkinlik alanları ile bütünleştiren, merkezi yönetimi ve otoparkı bulunan yapı tipinde olması gerekir.

b) Alışveriş merkezi ya da merkez nüfusu 50.000 (ellibin) ve üzerinde olan il ve ilçelerdeki gar, otogar ve havalimanı gibi insanların yoğun olduğu mahallerde veya İdarenin başbayisi olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere bu Yönetmelikte düzenlenen şartları taşımaları kaydıyla, kuraya tabi tutulmaksızın ve bir yıldır faaliyet gösteriyor olma şartı aranmaksızın bayilik verilebilir. Yapılan başvuru sayısının, verilecek bayilik sayısından fazla olması durumunda bayilik verilecek gerçek veya tüzel kişiler kura ile belirlenir.

c) Alışveriş merkezi, gar, otogar veya havalimanı için gerçekleştirilecek kura çekimi noter tarafından ve bayi adaylarının huzurunda yapılmaktadır.

d) Kura ile belirlenenlerden, gerekli koşulları taşımadıkları sonradan tespit edilenler, bayilik için herhangi bir hak iddia edemezler.

e) AVM, Gar, Otogar veya Havalimanı kapsamında bayi olanların işyerini nakil hakkı bulunmamaktadır..

6 - Başvuru için istenilen belgeler:

I- Kuraya tabi bayilik başvurularında; sayısal oyunlar bayilik çekiliş duyurusunun İdaremiz internet sitesinde yayınlanmasına müteakip, başvuruların kabul edileceği tarihlerde “Sayısal Oyunlar Bayilik Başvuru Formu’nun hatasız ve eksiksiz doldurulup, imzalanması suretiyle başvuruda bulunulması gerekmekte olup, başvuru sırasında form haricinde başka belge istenilmez.. Bayilik almaya hak kazanılması halinde sözleşme aşamasında aşağıda ikinci maddede sayılan belgelerin ibrazı istenir. Belgelerden herhangi birini ibraz edemeyenlerle sözleşme imzalanmaz ve bayiliğe hak kazanılmaz.

II- Kura kapsamı dışında bayilik başvurularında (Sayısal Oyunlar Yönetmeliği 24/c-1 ve c-2 alt bentlerinde belirtilen %40 veya üstünde işgücü kaybı olanlar ile Gazi veya Şehit Yakını gerçek kişiler ya da alışveriş merkezi, gar, otogar veya havalimanı mahallerinden gerçek veya tüzel kişi tek başvurunun olması) aşağıda belirtilen belgelerin başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Bayilik talep edilen işyerine ait Vergi Levhası fotokopisi.

b) Bayilik talep edilen işyerinin bağlı bulunduğu vergi dairesi veya malmüdürlüğünden alınan faal mükellef durumunu belirtir resmi yazı.

c) Bayilik talep edilen işyerinin bağlı bulunduğu belediye, organize sanayi bölgesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü vb. tarafından düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma izin belgesi fotokopisi.

(Tüzel Kişi başvurularında ilave olarak Ticaret Sicil Gazetesi)

d) 3713 Sayılı T.M.K. kapsamında başvuruda bulunan gazi veya şehit yakınının Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü) kimliğinin arkalı-önlü fotokopisi

e) 193 Sayılı G.V. Kanunu kapsamında başvuruda bulunanlardan ise, tam teşekkülü Devlet Hastanesinden son 6 ay içinde alınan ve çalışma iş gücü kaybı ile oranı belirtir Sağlık Kurulu Raporu aslı veya noter onaylı sureti.

f) Adli Sicil Belgesi (Arşiv kaydını gösterir olacak).

g) Vergi Dairesinden kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge.

h) Sosyal Güvenlik Kurumundan kesinleşmiş SGK prim borcu olmadığına dair belge.

7 - Sayısal Oyunlar Bayilik Başvuru Formu

Genel Müdürlük ve İdare Şube Müdürlüklerinin yanı sıra İdarenin www.mpi.gov.tr adresinden de temin edilebilir. Başvurunun yapılacağı yerler şube müdürlükleri ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Loto Dairesi Başkanlığı Ziyabey Caddesi 1400. Sokak No:1 06520 Balgat/ANKARA