Ticari Amaçlı Piyangolar İçin Açıklamalar

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER

1-Teminat

Verilecek ikramiyelerin KDV+ÖTV dahil toplam rayiç değerlerinin % 10 fazlası tutarına tekabül eden ve “Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü - Ankara” adına düzenlenecek “Gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, kati ve süresiz” banka teminat mektubu teyit edici üst yazı ile birlikte (Kampanya başlangıcı ile ikramiyelerin son teslim tarihi arası altı ayı geçen düzenlemelerde % 50 daha fazla tutarda teminat verilecektir. Bankalar tarafından düzenlenecek piyangolarda kendi bünyesi dışındaki bir bankadan teminat mektubu alınmalıdır.)

*Teminat mektubu tutarının para birimi, proforma faturalardaki para birimi ile aynı olmalıdır.

 

2-İzin Bedeli

İdaremizin 01.08.2020 tarihinden itibaren Karşılığı Nakit Olmak Üzere Oynatılan; Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto Oyunlarının devredilmesi nedeniyle gelirleri bulunmamakta, İdaremiz giderlerine kısmi katkı sağlamak amacıyla ekonomik değerler ve göstergeler de dikkate alınarak; 01.02.2021 tarihinden itibaren yapılacak başvurularda geçerli olmak üzere, her bir kampanya için 10.000 TL + KDV’den az olmamak üzere, dağıtmayı taahhüt ettikleri toplam ikramiye rayiç bedelinin %10’u oranında izin bedeli + KDV alınması, Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik kapsamı dışındaki uygulama başvurularında da her bir uygulama için 5.000 TL + KDV alınmasına karar verilmiş olup; aynı kampanya başvurusu içerisinde hem kapsam içi hem de kapsam dışı uygulamalarının bulunması durumunda, her bir kampanya için taahhüt edilen ikramiyelerin (kapsam içi + kapsam dışı) kümülatif toplamları üzerinden ikramiye rayiç bedelinin %10’u oranında (10.000 TL + KDV’den az olmamak üzere) izin bedeli + KDV’nin işlem günündeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınmak suretiyle hesaplanacaktır.) İdaremizin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR70 0001 0017 4537 7118 7350 02 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.

 

3-Piyangoyu düzenleyen kişi ya da kuruluşa ait “Noter Onaylı İmza Sirküleri”

Yardım amaçlı piyangolarda, tüm bilgileri içeren “Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı “

 

4-Piyangonun gerçek kişilerce düzenlenmesi halinde ilgililere ait “Sabıka Kaydı” belgesi

 

5-Piyango ve çekilişe ikramiye olarak konulan;

-Eşya ve taşıtlara ilişkin; ürünün markasını, modelini, güncel satış değerini ve ÖTV ve KDV tutarını belirten indirimsiz fatura veya proforma fatura

-Seyahat veya hizmete ilişkin fiyat teklifi veya sözleşme

(Seyahatin veya hizmetin içeriği, süresi, kullanım yeri ve tarihleri, gidiş-dönüş yol ücreti, tam-yarım pansiyon konaklama gibi hususlar ile KDV tutarı açıkça belirtilmiş olmalıdır.)

-Gayrimenkullere ilişkin tapu senedi veya satış vaadi sözleşmesi, güncel değeri belirleyecek ekspertiz raporu (ilgili Oda veya Kurumun tayin edeceği eksperler tarafından düzenlenmiş olmalıdır)

-İkramiyelere ilişkin belgelerin imzalı ve güncel tarihli olması gerekmektedir.

 

 

6-Çekiliş sonuçlarının yerel gazetede ilan edilmesi halinde ilgili gazeteden alınan yazı

Gazetenin günlük, haftalık (hangi günler olduğu belirtilerek) vs. yayınlandığına ilişkin

 

7-Diğer ilgili mevzuat gereğince izin alınması zorunlu olan diğer kurumlardan alınacak izin belgesi

 

8-Gerekli olması halinde İdarece istenecek diğer belgeler

 

KARŞILIĞI (İKRAMİYESİ) NAKİT OLMAYAN PİYANGOLAR VE ÇEKİLİŞLERLE İLGİLİ OLARAK YUKARIDA BELİRTİLEN BİLGİ VE BELGELERİN, BİR DİLEKÇEYE EKLİ OLARAK HAZIRLANARAK, KAMPANYA BAŞLAMA TARİHİNDEN 15 GÜN ÖNCE İDAREMİZE FAX YOLUYLA İLETİLMESİ ESASTIR. FAX ÇEKİLDİKTEN BİR SAAT SONRA TELEFONLA ARANARAK, TAMAM TEYİDİ ALINMASI ÜZERİNE EVRAK ASILLARININ İMZALI VE GÜNCEL TARİHLİ BİR ŞEKİLDE İDAREYE ULAŞTIRILMASI, İDAREDEN İZİN ALINMADAN ÖNCE KAMPANYA İLE İLGİLİ DUYURU YAPILMAMASI, KUPON-BİLET BASIMINA BAŞLANILMAMASI, TAAHHÜT EDİLEN VE İDAREDEN ALINAN İZİN YAZISINDA BELİRTİLEN KOŞULLARIN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

BİLGİ ALINACAK ADRES, TELEFON, FAKS

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı

Gençlik Cad. Şehit Erdönmez Sk. No:11 Anıttepe/ANKARA

TEL NO.:

Direk: 418 34 27

Santral: 417 91 00 /1301-1609-1310-1401-1208-1101-1602

FAX NO:417 76 97-418 61 48

 

 

 

 

 

Sayfa 2